Сдружение „Сега” е основано през март 2008 година и действа съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружение „Сега” е НЕстопанска, НЕправителствена, НEполитическа организация. Организацията е вписана в централния регистър на Министерството на правосъдието на сдруженията за осъществяване

на общественополезна дейност. Вписано е и в регистъра на Община Пловдив.

МИСИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО:

Да подпомага развитието и разгръщането на умствения, физически, духовен и интелектуален потенциал на младежите с цел израстването и реализацията им като активни, знаещи и можещи граждани на България, Европа и света.

ЦЕЛИ:

Да способства и създава условия младите хора съзнателно да участват в своето развитие и усъвършенстване, да допринася за тяхната бъдеща реализация в бществото.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Неформално образование на младежи, работа с лица в неравностойно положение, развитие на физическата култура и създаване на условия за практикуване на различни видове спорт и туризъм с цел по-здравословен и качествен живот, развиване на културата и научните познания на младежите, повишаване екологичното възпитание на членовете на сдружението и др.

 

Кой може да бъде член на сдружението?

Младежи, интересуващи се от спорт, екология, социални дейности, туризъм, младежи в неравностойно социално положение, хора със специални нужди и други, навършили 18 години.

За повече информация можете да се обадите на телефоните на сдружението или да ни пишете на електронната поща.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си,

учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с

нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СЕГА”.

         (2) Наименованието на сдружението заедно с указание

за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението,

и номера на съдебната регистрация и ЕИК трябва да бъдат посочвани

в документите от кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Пловдив,

 

ул. „Николай Палаузов” № 4, ет.1.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза

и се учредява с неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на сдружението е:

  1. работа с лица в неравностойно социално положение  

       (членове на сдружението и други);

     2.неформално образование на подрастващи и младежи;

     3.развитие на физическата култура на членовете на сдружението;

     4.повишаване на културата и научните познания на лицата

       в неравностойно социално положиние – членове на сдружението и други;

     5.създаване на условия за практикуване на различни видове спорт

       и туризъм за лицата в неравностойно социално положение и други;

     6.неформално образование в природосъобразен начин на живот;

     7.повишаване на екологичното възпитание на членовете на сдружението

      и подобряване на екологичното сътояние на Пловдивския регион и страната;

     8.сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако

      е свързана с предмета на основната дейност и като използва прихода

      за постигане на определените в устава цели.

Основни цели на сдружението

Чл. 7. Основни цели на сдружението са:

     1.подпомагане и адаптация в обществото на лицата в неравностойно

       социално положение (членове на сдружението и други);

     2.подпомагане на личностната реализация на членовете на сдружението;

     3.оказване на съдействие на български обществени и граждански институции,

      организации и общности, научни учреждения и граждани в дейността им,

      свързана с предмета на дейност на сдружението.

    4.подпомагане изследвания по проблемите, предмет на дейността

     на сдружението;

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 8. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

     1.мобилизиране на ресурси и реализация на инициативи и дейности,

      насочени към осъществяване целите на сдружението;

     2.съдействие и помощ със съвременни технически средства на членовете

      на сдружението;

    3.организиране на срещи, семинари и работни групи по проблеми,

      свързани с целите на сдружението;

    4.съдействие за участието на гражданското общество

     (НПО, обществени групи и изявени личности) в инициативите

     на сдружението;

    5.организиране на медийни и други информационни кампании

      в подкрепа на инициативите на сдружението;

    6.разпространяване на информационни материали за популяризиране

     на дейностите на сдружението;

    7.организиране и изпълняване на специални програми и проекти,

     свързани с целите и приоритетите на сдружението;

    8.организиране благотворителни прояви с цел подпомагане на инициативи,

      свързани с целите на сдружението;

    9.оказване на компетентна юридическа помощ, свързана с предмета

      на дейност на сдружението.